Copyright © 2024. AKJK, Advokátní kancelář Josef Krysl.

Poskytované služby

Občanské právo

Rodinné právo

Připravíme pro vás podklady pro nesporný rozvod, stejně tak převezmeme vaše zastupování v rámci rozvodů sporných. Dále nabízíme možnost zastupování při stanovování či úpravách výživného, stejně jako případné úpravy styku s nezletilými dětmi. Naší specializací jsou zejména sporné rozvody, spory o svěření dítěte do péče a náročnější vypořádání společného jmění manželů. Snoubencům rádi pomůžeme s úpravou majetkového režimu v rámci budoucího manželství.

Naší specializací jsou zejména sporné rozvody, spory o svěření dítěte do péče a náročnější vypořádání společného jmění manželů.

Snoubencům rádi pomůžeme s úpravou majetkového režimu v rámci budoucího manželství.

Nemovitosti

Připravíme a revidujeme nájemní smlouvy. Stejně tak zajistíme převod nemovitosti včetně advokátní úschovy.

Poskytujeme právní servis při zřizování pozemkových služebností či práva stavby. Zastoupíme vás také v případě sousedských sporů.

Spolkové právo

V oblasti spolkového práva nabízíme stejně jako u obchodních korporací komplexní služby od založení, přes transformaci až po likvidaci.

Dědické právo

Poskytujeme kompletní právní poradenství v oblasti přípravy závětí, odkazů či dědických smluv, stejně jako zastupování v rámci dědických řízení.

Obchodní právo

Obchodní korporace

Poskytujeme komplexní servis související s obchodními korporacemi (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) od jejich založení, přes změny až po případnou likvidaci.

Na základě plné moci zajišťujeme také kompletní založení společnosti na klíč.

V případě, že máte podnikatelský záměr a nejste si jisti právním rámcem vlastní činnosti, pomůžeme vám s navržením právní konstrukce tak, aby vyhovovala veškerým potřebným náležitostem. A to včetně přípravy vzorových smluv či všeobecných obchodních podmínek.

Akvizice

Zvažujete-li vstoupit či převzít již existující společnost, poskytneme vám komplexní právní audit due diligence. Stejně tak jsme schopni připravit vlastní text dohody společníků či akcionářů.

Přeměny obchodních společnosti a družstev

Připravíme pro vás kompletní podklady a zjistíme realizaci fúze, rozdělení společnosti, nebo družstva. Dále pro vás zajistíme převod jmění na společníka, změnu právní formy či přeshraniční přemístění sídla.

Příprava obchodních podmínek

Dle vašich požadavků připravíme úplně znění obchodních podmínek tak, aby byly v souladu s platnými právními předpisy a zároveň chránily vaše zájmy.

Vymáhání pohledávek

Zajistíme pro vás efektivní a co nejrychlejší vymožení pohledávky soudní cestou.

Nekalá soutěž

Zajistíme účinnou ochranu vás nebo vaší společnosti před praktikami nekalé soutěže.

Trestní právo

Obhajoba

Převezmeme vaši obhajobu v libovolném stádiu trestního řízení. Připravíme a navrhneme optimální strategii obhajoby pro váš případ, tak aby došlo k minimalizaci negativního dopadu spojeného s trestním stíháním.

Trestní oznámení

Pro oběti trestných činů připravíme kvalifikované trestní oznámení a dohlédneme, aby se jím orgán činný v trestním řízení řádně zabýval.

Práva duševního vlastnictví

Autorské právo

Poskytujeme zastupování ve sporech týkajících se autorských práv. Zejména pak zastupování při vymáhání nároků plynoucích z narušení autorských práv. Stejně tak pro vás zajistíme veškerou smluvní agendu spočívající zejména v sepsání či revizi licenčních smluv.

Průmyslová práva

Pro vaši obchodní značku zajistíme veškeré komplexní služby směřující k její ochraně. Připravíme kompletní registraci ochranné známky na národní úrovni, na komunitární úrovni (EUIPO), případně i mimo rámec Evropské unie.

Poskytujeme právní zastoupení v rámci žalob proti zásahu do práv plynoucích z ochranné známky.

V obdobném rozsahu poskytujeme také služby i pro ostatní předměty průmyslového vlastnictví. Například označení původu, patent – vynález, průmyslový vzor, užitný vzor či zlepšovací návrh.

Obchodní tajemství

Připravíme dokumenty související se zajištěním ochrany obchodního tajemství. Stejně tak převezmeme zastupování v případech porušení povinnosti ochrany obchodního tajemství.

Doplňkové služby

Virtuální sídlo

V případě zájmu zajistíme sídlo pro vaši nově vznikající společnost na území hl. města Prahy.

Předsmluvní prověření subjektů

Zajistíme prověření kredibility Vašeho potenciálního smluvního partnera ve všech dostupných registrech.

Advokátní úschovy

Zajistíme pro vás advokátní úschovu v souladu se zákonem o advokacii a souvisejícími předpisy např. při koupi nemovitosti.

Ověřování podpisů

Zajistíme pro vás ověření podpisu, a to i přímo v klientem určeném místě.

GDPR

Zpracujeme vstupní analýzu a zajistíme následné řešení implementace nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation), pro vaši firmu. Zajistíme, aby přijatá opatření byla neustále aktuální a vyhovovala požadavkům veškerých novelizací.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace